Thursday, July 24, 2014
Wednesday, July 23, 2014
presso Pollodoro

presso Pollodoro

Tuesday, July 22, 2014
Berlin, Germany

Berlin, Germany

The Sonics - Psycho

Camel patrol, German Southwest Africa, 1907

Camel patrol, German Southwest Africa, 1907

Eastern side of Klyuchevskaya Mountain, Kamchatka 

Eastern side of Klyuchevskaya Mountain, Kamchatka 

Monday, July 21, 2014

Dell’amore

Sunday, July 20, 2014